O nas

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

Izba chroni interesy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ogólnopolski

Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN

oraz

Rejestr Zarządców Sądowych (Przymusowych)

Cele i zadania Izby

Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu:

– tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;

– ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej;

– kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom;

– ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców.

W szczególności zadaniem Izby jest:

1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szeroko rozumianej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz zawodów nieruchomościowych wobec organów państwowych, organów samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych oraz wobec innych podmiotów,

2. prowadzenie ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

3. kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki, odpowiedzialności i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania na szeroko rozumianym rynku nieruchomości oraz zawodów nieruchomościowych, jak i również w obrocie gospodarczym,

4. kształtowanie i upowszechnianie wzorcowych zasad oraz norm rzetelnego postępowania w relacjach gospodarczych pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług gospodarczych, w szczególności na szeroko rozumianym rynku gospodarki nieruchomościami,

5. opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, obrotu gospodarczego, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,

6. organizowanie pomocy Członkom Izby oraz osobom zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki nieruchomościami, zawodów nieruchomościowych, dostaw i odbioru usług gospodarczych na szeroko rozumianym rynku gospodarki nieruchomościami oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

7. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby a także osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,

8. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,

9. podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich (w szczególności osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami),

10. prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,

11. prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,

12. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i funkcjonowania zawodów nieruchomościowych (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami) w kontekście tworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zwiększających atrakcyjność dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

13. prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. – o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

14. podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, a szczególnie wśród osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami,

15. promowanie i kształtowanie jednolitych zasad, norm oraz etyki zawodowej na rynku nieruchomościowym, ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz dostępu do wszelkich informacji o szeroko rozumianym rynku nieruchomości,

16. podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych,

17. wykonywanie zadań powierzonych Izbie na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych umów i porozumień,

18. ochrona interesów Członków Izby oraz osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami przed czynami nieuczciwej konkurencji,

19. organizacja i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego,

20. stwarzanie jednolitych zasad oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych zarówno Członków Izby jak i również innych osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami oraz obsługą rynku nieruchomości,

21. prowadzenie działalności na rzecz integracji Członków Izby oraz osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

22. wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów oraz inne organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Powołanie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami służy przede wszystkim dalszemu rozwojowi polskiego rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Podstawowe korzyści ze współpracy w ramach naszej wspólnej Izby

 1. wdrażanie wspólnych jednolitych zasad oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych zarówno Członków Izby jak i również innych osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami oraz obsługą rynku nieruchomości,
 2. możliwość uzyskania prestiżowej licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN,
 3. prowadzenie wspólnego i ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości / Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 4. ochrona interesów osób posiadających licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN oraz Członków Izby, w tym również przed czynami nieuczciwej konkurencji,
 5. dla Członków Izby oraz osób znajdujących się w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości / Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami:

a) badanie i analizy rynku nieruchomości,
b) zniżki na szkolenia organizowane przez KIGN,
c) doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, zawodowe i proinnowacyjne,
d) udzielanie pomocy prawnej Członkom Izby w celu ochrony ich praw i interesów ekonomicznych,
e) reprezentowanie ich interesów przed władzami publicznymi,
f) dostęp do bezpłatnego newslettera,
g) możliwość uzyskania preferencyjnego ubezpieczenia OC, majątkowego zarządzanych nieruchomości, komunikacyjnego i innych,
h) wydawanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
wydawanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń dla podmiotów oraz osób fizycznych korzystających z opracowanych przez  i) izbę procedur i metod postępowania,
j) pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z UE,

 1. przyznawanie odznaczeń branżowych oraz innych wyróżnień podmiotom oraz osobą fizycznym spełniającym najwyższe standardy związane z obszarem działalności izby,
 2. jako izba branżowa rekomendowanie osób fizycznych do odznaczeń państwowych, w tym również odznaczeń Prezydenta RP,
 3. udzielanie na życzenie Członka Izby, opinii i rekomendacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności, dorobku zawodowego i wiarygodności zawodowej,
 4. tworzenie i prowadzenie własnych/wspólnych systemów informacji gospodarczej oraz szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, a także współpraca w tym obszarze z innymi instytucjami i firmami prowadzącymi podobną działalność,
 5. popularyzacja rzetelnej wiedzy i informacji w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej między innymi poprzez organizację konferencji, targów, wystaw, seminariów, praktyk, kursów, szkoleń i forów gospodarczych oraz publikację w mediach artykułów informacyjnych o tematyce nieruchomościowej i gospodarczej,
 6. realizacja projektów współfinansowanych z majątku Izby, krajowych i unijnych środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Izby,
 7. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 8. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego (Sąd Arbitrażowy), wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
 9. prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,
 10. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 11. organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki nieruchomościami, zawodów nieruchomościowych, dostaw i odbioru usług gospodarczych na szeroko rozumianym rynku gospodarki nieruchomościami oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szeroko rozumianej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz zawodów nieruchomościowych wobec organów państwowych, organów samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych oraz wobec innych podmiotów,
 13. udzielanie pomocy prawnej Członkom Izby oraz osobom posiadających licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w celu ochrony ich praw i interesów ekonomicznych,
 14. zamieszczanie wniosków z przeglądu orzecznictwa sądowego na Informacyjnej Platformie Prawnej Izby, związanych z tematyką podstawowych wolności gospodarczych i praw przedsiębiorców oraz zasad współżycia społecznego.