19 maja 2017 r. - III Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Wszystkich członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zapraszamy do czynnego udziału 
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 

19 maja 2017 r. o godz. 10.00 

w Hotelu Ossa Congres & SPA w Rawie Mazowieckiej (Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka).

Porządek obrad oraz projekty zmian Statutu dostępne są w biurze KIGN bądź też na pisemną prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Z uwagi na rezerwację sali szkoleniowej prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 maja 2017 r. 

 

Jednocześnie informujemy, że osobami uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami są osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi bądź osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Ponadto Zarząd wyjaśnia, iż każdy członek zwyczajny może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do reprezentacji danej firmy może być udzielone pisemne pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania. Pełnomocnictwo należy sporządzić w trzech egzemplarzach.

Polub nas