Zarząd

 Arkadiusz Borek - Prezes Zarządu

Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Kign, Krajowa,Izba, Gospodarki, Nieruchomościami, Nieruchomości

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył  kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami (skupiającej stowarzyszenia zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych z terenu całego kraju). W chwili obecnej pełni również funkcję prezesa zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Izby Budownictwa. Były wiceprezydent miasta Tychy. Współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development).

 

 Zbigniew Olejniczak - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Posiada uprawnienia lustratora spółdzielni mieszkaniowych. Obecnie pełni następujące funkcje: Zastępcy Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zastępcy Dyrektora Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Przewodniczącego Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Wiceprzewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów, Członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domów Spółdzielczych.

 

 

 Henryk Rand – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Politechniki Krakowskiej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych w Krakowie, Członek Zarządu Federacji Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Członek Rady Fundacji Europejski Instytut Nieruchomości w Warszawie, Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sekcji dla Zarządców. Posiada 21-letni staż pracy w branży nieruchomościowej. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości (licencja pośrednika nr 31, licencja zarządcy  nr 6570). Wykładowca na studiach podyplomowych, kursach oraz praktykach w formie warsztatów dla kandydatów na licencjonowanych zarządców nieruchomości. Współautor publikacji: “Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Wybór amerykańskich wzorów umów”, “Vademecum zarządcy nieruchomości” oraz autor publikacji w dwumiesięczniku “Świat Nieruchomości. Zarządca-Doradca” i współautor „Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium.” Zaawansowana znajomość trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i francuskiego.

 

Ewa Kamińska – Wiceprezes Zarządu


Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069.  Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej.  Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

 

 

 

 

Edyta Koster – Wiceprezes Zarządu

Edyta KosterAbsolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z zawodami z dziedziny gospodarki nieruchomościami, związana jest od 2003 roku. Od 2005 r. posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, a od 2011 r. licencję zarządcy nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizator szkoleń, kursów i praktyk zawodowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Od 6 lat aktywnie działa na stanowisku Dyrektora w branży ubezpieczeniowej związanej z nieruchomościami. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich działaniach kieruje się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności. W chwili zajmuje stanowisko Wicperezesa Zarządu w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami.

Polub nas