Karta zgłoszeniowa

Dane szkolenia

Tytuł:
Jak prawidłowo poprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej - KATOWICE
Data:
14-12-2017
Miejsce:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
IIIp.
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Dane osobowe


Dane licencyjne

Informacje dotyczące rachunku (KIGN nie jest płatnikiem podatku VAT)

Całkowity koszt

350,00 zł/osoba

powyższą kwotę należy wpłacić na konto:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
nr rachunku 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419
w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – Delegatura Katowice, zwana dalej Organizatorem.
  2. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia równoznaczne jest ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w szkoleniu i uiszczenia opłaty. Przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
  3. Potwierdzenie wpłynięcia karty zgłoszenia zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na adres e-mail podany na karcie zgłoszenia do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
  4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora jest dokonanie wpłaty na konto podane na fakturze proforma oraz przesłanie dowodu wpłaty za udział Zgłaszającego w szkoleniu. Do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą na podany adres lub adres mailowy podany na karcie.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu dokonanych wpłat do 7 dni roboczych.
  6. W przypadku nie zebrania się wystarczającej ilość uczestników, Organizator najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia mailowo powiadomi uczestników o odwołaniu szkolenia.
  7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest tylko w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej wpłaty do 7 dni roboczych.
  8. Brak pisemnej rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował obciążeniem Zgłaszającego całkowitym kosztem za udział w szkoleniu. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.
  9. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
  10. Organizator dopuszcza zmianę formy płatności na pisemną prośbę Zgłaszającego.
* pole wymagane dla wysłania wiadomości
* pole wymagane gdy jest nie zaznaczona opcja 'Proszę o wystawienie faktury'
Polub nas