Karta zgłoszeniowa

Dane szkolenia

Tytuł:
RODO dla Zarządców nieruchomości - KATOWICE
Data:
06-11-2018
Miejsce:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
IIIp.
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Dane osobowe


Dane licencyjne

Informacje dotyczące faktury

Całkowity koszt

200,00 zł/osoba

powyższą kwotę należy wpłacić na konto:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
51 1050 1214 1000 0090 3068 9393
w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

Warunki uczestnictwa

  1. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (wraz z wniesieniem pełnej opłaty). Liczba miejsc jest ograniczona.
  2. Warunki rezygnacji:
    - rezygnacja tylko w formie pisemnej drogą e-mailową na adres: szkolenia@kign.pl najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymanej rezygnacji.
    Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.
    W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora – Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania, w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
* pole wymagane dla wysłania wiadomości
* pole wymagane gdy jest nie zaznaczona opcja 'Proszę o wystawienie faktury'
Polub nas