Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo,

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do powyższego projektu w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r., również za pośrednictwem poczty elektronicznej w wersji edytowalnej na adres e-mail:  Justyna.Kozun@miir.gov.pl.

Wyznaczony krótki termin wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego.

Projekt z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

OSR

Polub nas