Konieczności nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r.

Poniżej zamieszczamy treść pisma wysłanego do Ministra Energii w związku z koniecznością nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Dotyczy: konieczności nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. w zakresie zapisów o terminie ważności świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, mając na względzie ostateczną datę przedstawiania białych certyfikatów do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zrzesza przeszło 400 polskich przedsiębiorców (spółdzielnie mieszkaniowe, TBS–y, jednostki i zakłady budżetowe oraz firmy zarządzające majątkiem wspólnot mieszkaniowych),  jak i również 4 tys. zarządców nieruchomości, którzy otrzymali nasze branżowe licencje zarządcy nieruchomości i również przynależą i są zarejestrowani w naszej izbie. W zarządzanych przez naszych członków izby budynkach wielomieszkaniowych, zamieszkuje przeszło 6 mln. mieszkańców naszego kraju.

W związku z powstałą bezprecedensowa sytuacją, związaną z faktem:

a)     nadpodaży białych certyfikatów wydanych przez URE na podstawie procedury przetargowej „starej” ustawy o efektywności energetycznej, co zaskutkowało nadpodażą wg naszych szacunków na poziomie ok. 200 tys. toe

b)    rejestrowania toe z bardzo dużym opóźnieniem w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na TGE S.A., dotyczy to zarówno inwestycji zrealizowanych, jak i zaplanowanych. Doprowadziło to do nierówności szans sprzedaży „starych” białych certyfikatów, dla różnych podmiotów, które je pozyskały w ramach wykonanych uprzednio działań związanych z poprawą efektywności energetycznej (wspólnoty mieszkaniowe, gminy, jst, spółdzielnie mieszkaniowe i inni).

apelujemy do Pana Ministra o przyśpieszenie prac związanych z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, w zapisach dotyczących wydłużenia terminu ważności świadectw efektywności energetycznej wydawanych na zasadach ustawy z 2011 r. o efektywności energetycznej poprzez przesunięcie lub usunięcie daty przedstawiania tychże świadectw do umarzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki tj. potraktowanie tego instrumentu bezterminowo.

W przypadku braku przedłużenia ważności wydanych przez URE „starych” białych certyfikatów nastąpi kolejna bezprecedensowa sytuacja. Otóż według naszych szacunków, w chwili obecnej coroczne zapotrzebowanie na białe certyfikaty jest i będzie na poziomie ok. 380-450 tys. toe. Tymczasem wydawane nowe białe certyfikaty (pod szyldem aktualnej  ustawy), są i będą znacznie mniejsze jeśli chodzi o volumen toe, gdyż wynika to po prostu z nowych przeliczników zastosowanych przez ustawodawcę.

Na podstawie działania przepisów nowej ustawy z 2016 r. w okresie 2 lat jej działania URE wydał do tej pory zaledwie ok. 11.000 toe świadectw typu PMEF_F, czyli zachodzi duże prawdopodobieństwo załamania się rynku świadectw efektywności energetycznej w przypadku braku wnioskowanej przez nas nowelizacji ustawy i „wyrzuceniu do kosza” aktualnych jeszcze świadectw typu PMEF na ok. 200 tys. toe, które jednak utracą swoją ważność po 30.06.2019 r.

Ponadto z odpowiedzi Pana Ministra Tadeusza Skobela na poselską interpelację Pana Posła Grzegorza Woźniaka z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz Pana Ministra Grzegorza Tobiszewskiego na interpelację Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. wnioskujemy, że Pana Ministerstwo zna opisany problem i ma zamiar temu zaradzić.

Chodzi jednak o to, aby zrealizować przedmiotową naprawę powstałej sytuacji w możliwie krótkim czasie i wyeliminować niepewność wśród olbrzymiej ilości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jst, gmin i obywateli, jak i również zapewnić im zaufanie do przepisów prawa, wyeliminować niepewność strony, która inwestowała w przedsięwzięcia energooszczędne mając na względzie zapisy ustawy, według której właściwy Minister do spraw energii powinien monitorować realizację stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie określonym ustawą. Minister powinien dysponować analizą danych będących obrazem ryzyka omawianej sytuacji, tj. niesprzedania części wartości białych certyfikatów z uwagi na nadmierną wartość wydaną przez Prezesa URE na podstawie danych przekazanych przez Ministra właściwego do spraw energii. Wnosimy o przedłożenie nam informacji na konkretnych liczbach w jakim stopniu nie znajdą zbycia białe certyfikatu – instrument PMEF do daty 30.09.2018 r. Szacunki wskazujące na nadwyżkę wydanych świadectw (wystarczyłoby ich na kolejny rok 2019 lub nawet 2020) powinny zainicjować podjęcie czynności przez Ministra do szybkiego wprowadzenia zmian w ustawie. Analiza i szacowanie tych danych leży w obowiązku Ministra właściwego do spraw energii.

Z zakresu starej i nowej ustawy wynika, iż Minister właściwy do spraw energii oraz Prezes URE powinni być instytucjami równoważącymi stosowane środki służące poprawie efektywności energetycznej. Według ustawy, nie powinna mieć miejsce taka sytuacja, więc aby zachować zgodność z jej celami wnosimy jak wyżej o zmianę terminu ważności lub ustanowienie bezterminowości instrumentu PMEF.

Z informacji zebranych pośród członków naszej izby, wynika, że problem ten może dotyczyć w naszym przypadku przeszło 1.100 budynków wielomieszkaniowych (w których zamieszkuje ok. 200 tys. mieszkańców naszego kraju), na których to budynkach zostały wykonane najczęściej typowe działania termomodernizacyjne oraz związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne, w celu obniżenia kosztów eksploatacji tychże budynków. Mieszkańcy Ci, poprzez brak nowelizacji ustawy w zapisach dot. wydłużenia ważności białych certyfikatów, utracą zaangażowane w termomodernizację środki finansowe, co wzbudzi zapewne wśród nich bardzo duże niezadowolenie. Stąd też jest to kolejny argument i uzasadnienie, aby podjął Pan Minister pilne działania związane z możliwością wydłużenia terminu ważności białych certyfikatów.

Wśród przeszło tysiąca budynków wspomnianych powyżej wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, był bardzo duży potencjał w zakresie wykonanych po 01.01.2011 r. przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną typu: termomodernizacje budynków, modernizacje oświetlenia, c.o., modernizacja kotłowni, wymiennikowni, wind itp., które pozwoliłyby pozyskać świadectwa efektywności energetycznej. Dzięki temu zasililibyśmy niejednokrotnie skromne budżety wspomnianych wspólnot mieszkaniowych oraz jst (budynki socjalne i komunalne), a co za tym idzie mogliby oni wykonać następne działania związane z remontami i termomodernizacjami.

Pozyskane również przez nich środki w ramach białych certyfikatów mogliby przeznaczyć jako wkład własny do środków UE na lata 2014-2020 w obszarze działań energooszczędnych. W ten sposób zachęcilibyśmy i pobudzilibyśmy znacząco cały sektor budowlany (kolejne wspomniane już wcześniej wielomilionowe i konieczne inwestycje w budynki wielomieszkaniowe na terenie całego kraju).

Nadmieniamy, że dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje również Skarb Państwa, płacone są kolejne podatki dochodowe, VAT, pobudzamy rynek rodzimych firm z branży budowlanej, dostawców materiałów budowlanych, firm wykonawczych
i podwykonawczych, firm transportowych, podtrzymujemy miejsca pracy tysiącom Polaków. Szacujemy, że w przypadku nie przedłużenia ważności terminu ważności białych certyfikatów sam Skarb Państwa utraci ok. 45 mln zł. podatku oraz 55 mln zł. VAT (przy założeniu, że urealniona cena za 1 toe to 1.200 zł. i mamy do czynienia z ok. 200 tys. toe, które mogą zostać „wyrzucone do kosza” poprzez brak nowelizacji i wydłużenia ich terminu ważności).

W wymiarze ekologicznym dot. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń rakotwórczych również ma to ogromny pozytywny wpływ dla nas (rocznie umiera w Polsce ok. 34 tys. osób na nowotwory spowodowane zanieczyszczeniem naszej atmosfery i naszego środowiska).

Panie Ministrze, wspólnoty mieszkaniowe, gminy i spółdzielnie mieszkaniowe (a co za tym idzie lokatorzy spółdzielni i współwłaściciele wspólnot mieszkaniowych), skorzystali z ustawowej możliwości pozyskania białych certyfikatów i nastąpiło to w majestacie obowiązującego prawa. URE wydał białe certyfikaty również tymże wspólnotom i spółdzielniom zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, a co za tym idzie, ustawodawca musi stworzyć mechanizm i możliwości ich sprzedaży również po dniu 30.09.2019 r.

W przypadku braku stworzenia możliwości zbycia ustawowo wydanych białych certyfikatów, będziemy niestety zobowiązani przez zarządców nieruchomości uchwałami tychże wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do wystąpienia z pozwem zbiorowym w ich imieniu. Panie Ministrze bardzo chcielibyśmy jednak uniknąć takiej sytuacji.  

Będziemy bardzo zobowiązani, za szybką odpowiedź i przedstawienie informacji ze strony Ministerstwa Energii, kiedy i w jakim kształcie nastąpi procedowanie zmian ustawy o efektywności energetycznej w opisanej sprawie. Biorąc pod uwagę dramatyczne skutki nie przystąpienia do nowelizacji stawy o efektywności energetycznej (zarówno ekonomiczne, jak i również społeczne), apelujemy do Pana Ministra o szybkie podjęcie działań w zakresie proponowanych przez nas zmian.

Panie Ministrze, nasza propozycja zmian dot. nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej jest transparentna i zmierza do umożliwienia dotychczasowym inwestorom (wspólnoty mieszkaniowe, gminy, starostwa powiatowe, spółdzielnie mieszkaniowe) zbycia na TGE S.A. pozyskanych uprzednio zgodnie z prawem białych certyfikatów za inwestycje energooszczędne zakończone po 01.01.2011 r. URE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z 2011 r. i 2016 r.) wydał białe certyfikaty wszystkim inwestorom, którzy spełniali warunki ustawowe. Odebranie teraz możliwości zbycia białych certyfikatów, poprzez brak nowelizacji ustawy w zakresie wydłużenia terminu ich ważności jest niezgodne z zasadą stabilności  prawa względem obywateli, gdyż w związku z obowiązującymi wcześniej przepisami, wielu inwestorów podjęło kroki i duże nakłady finansowe zmierzające do skorzystania z możliwości pozyskania i zbycia białych certyfikatów.  

Prawo nie może działać na niekorzyść swoich obywateli, zaburzając relacje pomiędzy obywatelem, a państwem i jego instytucjami.

Liczymy na Pana osobistą pomoc przy rozwiązaniu tego bardzo ważnego dla nas powstałego problemu społecznego w obszarze energooszczędności naszego kraju.

Będzie to bezdyskusyjnie pozytywnie odebrane przez tysiące mieszkańców naszych lokalnych społeczności zaangażowanych w poprawę efektywności energetycznej naszych miast i naszego kraju, a o fakcie tym szeroko poinformujemy całą opinię publiczną.

 

Z poważaniem,

 Zbigniew Olejniczak

Prezes Zarządu KIGN

 

 Do wiadomości: 

  1. Posłowie na Sejm RP
  2. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki
  3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  4. Prezesi i dyrektorzy firm zarządzających nieruchomościami zrzeszonych w KIGN
  5. JST, TBSy, Spółdzielnie Mieszkaniowe
  6. Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości RP
  7. Związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych
  8. Mieszkańcy zasobów zarządzanych przez zarządców nieruchomości (do gablot informacyjnych)

 

Skan pisma do ME

 

 

 

Polub nas